گزارشات راتین

گزارشات ویژه

گزارش دادن در یک آژانس دیجیتال مارکتینگ از نان شب هم واجب تر است!

گزارش دادن در یک آژانس دیجیتال مارکتینگ از نان شب هم واجب تر است! بدون گزارش نمی توان چیزی را بهبود داد. ما هم سعی می کنیم برای ایجاد فرهنگ گزارش دهی اول از خودمان شروع کنیم و در مورد عملکرد کمپین ها و فعالیت های خودمان آماری کاربردی منتشر کنیم. تجربه نگاری کنیم و مطالعات موردی تولید یا .منتشر کنیم

مشاوره رایگان