ما یک آژانس خلاق متخصص در زمینه طراحی سایت، بازاریابی اینترنتی و برندسازی اینترنتی هستیم.

چهار نکته بزرگ دنیای تبلیغات گردشگری و گوگل

9

بــرای مــن همیشــه راه انــدازی یــک کمپیــن تبلیغــات کلیکــی در حــوزه گردشــگری، کار جالبــی اســت. حتمــا مــی پرســید چــرا؟

زیــرا وظیفــه ی مــن بازاریابــی پکیج هــای گردشــگری بــرای طیــف وســیع افـرادیسـت کـه ممکـن اسـت در بـازه هـای زمانـی مختلـف از سـال، تصمیــم بــه ســفر بگیرنــد. علاوه بر اینکه رقبــای زیــادی بــا یکدیگــر بــر ســر ایــن تقاضـای بسـیار پـرارزش بـازار رقابـت دارنـد. در نـگاه اول وظیفـه ی یـک کارشــناس بازاریابــی گردشــگری میتوانــد ایــن باشــد:

“پیـدا کـردن کلمـات کلیـدی مناسـب و تعییـن قیمتـی بـرای هـر کلمـه و سـپس ایجـاد تبلیغاتـی جـذاب و منتظـر نشسـتن بـرای هجـوم کاربـران بـه تبلیغـات و افزایـش فـروش”. ولــی ای کاش داســتان بــه همیــن ســادگی بــود. کار بســیار ســخت تر از ایــن حــرف هــاســت. کارشناســان بازاریابــی کــه در حــوزه ی گردشــگری مشــغول بــه فعالیــت هســتند بــا مجموعــه ای از چالش هــای مختلــف روبــرو میشــوند.

اولیــن مخاطــره ایــن موضــوع آن اســت کــه کاربــران قبــل از اینکــه واقعــا بــرای خریــد آمــاده باشــند، گزینه هــای زیــادی را بــرای خریــد در نظــر می گیرنــد و همیــن امــر باعــث میشــود کارشناســان بــا آشــفته بــازاری از داده هــای مختلــف روبــرو شــوند. جنبــه ی بدتــر ماجــرا ایــن اســت کــه شــرکت هایی کــه اســمی بـرای خـود دسـت و پـا کرده انـد پکیج هـای بـزرگ و کوچکـی بـا قیمتـی نازل تـر و بـا سـود بسـیار کـم ارائـه می دهنــد و همیــن باعــث مشــکل تر شــدن کار شــرکت های کوچــک یــا تــازه وارد بــه بــازار می شــود. پـس بـا ایـن حسـاب سـوالی کـه مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه، یـک شـرکت مسـافرتی چطـور میتوانـد در ایـن دنیـای بی رحـم رقابـت گردشـگری و بـا وجـود برنـد هایـی نظیـر هتـل یـار، زورق و رزرواسـیون مهـر و یـا کافـه گـردش بـا سـایرین رقابـت کنـد؟ جـواب، پیـدا کـردن درک صحیحـی از تغییـرات و سـوگیری هـای وب و پیـدا کـردن راهـکاری هایـی خلاقانـه بـرای اسـتفاده از آنهـا اسـت.

من برای شما 4 تغییر مهم در دنیای گردشگری را مطرح میکنم که کارشناسان بازاریابی گردشگری باید با آن آشنا باشند:

تغییر اول در دنیای بازاریابی گردشگری آنلاین:

مسافران قبل از رزرو تور مسافرتی یا حتی یک بلیط هواپیما، گزینه‎های بسیار زیادی را جستجو و بررسی می‎کنند

در حقیقت، طبق آماری که وبسـایت  Think With Googleمنتشـر کرده اسـت، 37 درصد مسـافران در آمریکا حداقل ماهی یکبار برای تعطیلـات، فکر و برنامه ریـزی دارند و 17 درصد آنها حداقل هفته ای یـک بار به آن فکـر می کنند. این قضیه نظیر یک شمشـیر دو لبه برای ماسـت. درست اسـت رفتار خرید جامعه امریکا با جامعه ما متفاوت اسـت ولی امروز آنها، آینده نه چندان دور بازر ماسـت پس باید به این آمار ها توجه کنیم. در حقیقـت داده های گوگل نشـان می دهد که رفتار مردم در بحث برنامه ریزی سـفر تغییر قابل توجهی کرده اسـت; به نحوی که کاربران به جای جسـتجوهایی اندک ولی با زمان طولانی به جسـتجوهای بسـیار زیاد ولی کوتاه رو آورده اند. مشـکل این اسـت که این قضیه باعث شـده است که کارشناسان بازاریابی گردشـگری احسـاس کنند که همواره باید در نتایج جسـتجوی گوگل حاضر باشـند، حتی با آنکه نـرخ تبدیل بازدیدکننده به مشـتری برای این کاربران کم است.

اگر شـما بودجه زیادی در اختیـار ندارید، باید نهایت دقت را در بحث زمان نشـان دادن تبلیغـات و کاربرانی که برای این قضیه در نظر میگیرید، داشـته باشـید. شـما باید به بهترین نحو ممکن از فرصت هایـی که به دنبال جسـتجوی کاربران پیش می آید برای خود استفاده کنید. راهکارهای اسـتفاده از این فرصت:

هدفمند تر کردن کلمات کلیدی

پیش از همه، شـما بایسـتی با توجه به ماهیت عبارت های جستجو شـده، کلمات کلیدی را اولویت بندی کنید. عبارتهایی که شـامل افعالی نظیر “خرید،” “رزرو” یا شـبیه به آن می شـوند و یا اطلاعات کاملا مشـخصی در خود دارند (نظیر اسـم دقیق یک هتل مثلا ” رزرو هتل لاله تهران”)، به خوبی نیت جسـتجو کننده را نشـان میدهند و در کنار این موضوع مشـخص اسـت او برای به عملی ساختن هدف خود آماده شده است. بـه عنوان مثال، هتلی که در منطقـه ی لویزان قرار دارد یقینا نرخ تبدیل “بازدیدکننده به مشـتری” زیـادی در عباراتی نظیر قیمت هتل ها در تهران” به دسـت نمی آورد. هدف پشـت جستجوی این عبارت بسـیار کلی است و نشان می دهد کاربر همچنـان در مرحله ی تصمیم گیری قـرار دارد و تحت تاثیر محرک های تبلیغاتی قرار گرفته اسـت. او ممکن است  در حال بررسـی این باشـد که آیا اصلا قادر به سـفر به تهران می باشـد یا خیر، سـپس با توجه به بررسی قیمت ها تصمیـم می گیرد آیا در هتل اسـپیناس پـالاس اتاق رزرو کند یا در هتلی ارزان قیمـت تر و یا هتل لاله.

در مقابل کلمه کلیدی “رزرو هتل در شـمال شـهر تهران” به احتمال زیاد نتایج مثبت تری به بار خواهد آورد. این نوع جسـتجو نشـان می دهد که کاربـر، قصـد محکم تری به رزرو هتـل دارد و از محل اقامت خود نیز آگاهی دارد. پـس ایـن کلمه بهتر از کلمه “قیمـت هتل های تهران” و ” رزرو هتل در شـمال تهران” خیلی بهتر از هر دوی آنهاسـت.

راهکارهـای دیگری نیز در انتخاب کلمات کلیـدی بهتر دخیل اند، مثلا:

شـما میتوانید از وقایع روز یا رویدادهایی که در پیش اسـت کمال اسـتفاده را ببرید. به عنوان مثال اگـر مانند چندی پیش، روز کوروش در پیش بود، شـما میتوانسـتید برای کلماتی نظیر “رزرو هتل نزدیک پاسـارگاد در شـیراز” تبلیغ کرده و با قیمت بهتـری به رتبه های بهتری می رسـیدید. این روش ها همیشه کار سازند. روز کوروش یک مثال است.

روز کوروش یک مثال است
روز کوروش یک مثال است

هدف‎گذاری براساس زمان و موقعیت

از جملـه موارد دیگری که باید همیشـه در نظر گرفت، نگاه به رفتار گذشـته کاربران است. در یک حسـاب کمپین تبلیغاتی گوگل بخش Dimensions Tabرا مـی توان مثل یـک جعبه گنج در نظر گرفت،زیرا به شـما کمک میکند بازه هـای زمانی ای از روز یا روزهایی از هفته را که نرخ تبدیل بازدیدکننده به مشـتریی بالاتری از سـایر اوقات روز داشـته اند را مشـخص کنید، در کنار این موضوع الگوهای رفتار کاربران در فصلهـای مختلف را پیدا کنید و همچنیـن پی ببرید چه مناطق جغرافیایی بیشـترین نرخ تبدیل را در چه بازه زمانی برای شـما به ارمغان آورده اند. مثلا مردم سـمنان بیشـتر سـاعت 3بعد از ظهر هتل رزرو می کنند تا 5بعد از ظهر، پس تبلیغات خود در آن سـاعت را شـدت میبخشیم .

مثـال دیگـر اینکه بعضی از هتل ها با توجه بـه موقعیت جغرافیایی خود در تابسـتان یا زمستان با گروه بیشتری از مسـافرین روبرو میشوند( مثلا هتل های سـرعین اردبیل،) زمان رزرو ها به نسـبت زمان نمایش تبلیغات بسـیار مهم است. از این شـاخص ها برای گرفتن بهترین تصمیمها دربحث بازاریابی و تبلیغات اسـتفاده کنید. به یاد داشـته باشـید که مجبور نیسـتید در تمامی اوقات شـبانه روز تبلیغ خود را به نمایش بگذارید، بلکه زمانهایـی را انتخاب کنید که بیشـترین بازدهی را دارند! البته بازدهی در دنیای گردشـگری فقط خرید نیسـت. برند را هم در نظر بگیرید.

تغییر دوم در دنیای بازاریابی گردشگری:

موضوع “وفاداری به برند” در صنعت گردشگری روز به روز کمرنگ تر می شود!

کارشناسـان بازاریابی دنیای گردشـگری بدون وقفه و خستگی ناپذیر در تلاش هسـتند برندهای خلاق و پایداری را شـکل داده و مصرف کنندگان را با آنها آشنا سازند.

به عنوان مثال الی گشـت سالهاسـت با شـعار همیشه به گشت با الی گشـت در حال بازاریابی اسـت و یا هتل یار در صفحه اول خود و نیز در باشـگاه مشـتریان این طور مطرح کرده است :

“مشـترکین محترم دارای  ۵۰۰امتیاز به بالا با وارد شـدن به محیط کاربـری خـود و ثبت رزرو برای هریک از هتل های شـبکه می توانند از امتیاز کسـب شـده اسـتفاده نمایند و نیازی به تماس با شماره های شرکت نمی باشد”.

اینها نشـانه تلاش نیسـتند، اینها نشـانه وجود تمام تلاش برای نگه داشـتن مشـتریان گران قیمت این صنعت هستند. با توجه به اینکه مراکز رزرواسـیون هتل و فـروش بلیط هواپیما تلاش زیادی صرف مطرح سـازی برند خود می کنند، شـاید برایتان جالب باشد

کـه بـاز هم به گفته گوگل تنها  14درصد از خریـداران بلیط هواپیما که هزینه برایشـان مهم نیسـت، پس از جستجو، در اولین وب سایت و در رتبـه اول خرید می کنند. قضیه زمانی بدتر میشـود که این آمار در رابطه با اولین هتل تنها  10درصد اسـت (مسـتقیما ملاحظه کنید. این وب سـایت برای ما از طرف گوگل بسـته شده است. خودتان برای این موضـوع راه حلی پیدا کنید .)

بـه عبارت دیگر می تـوان گفت هیچوقت از تلاشهای خود برای نمایش نام برندتان جلوی چشـم مشـتری دست نکشید. محتـوای خوبی که ارائه می دهید در کنار قیمت باعث میشـود مصرف کنندگان، خدمات شـما را بـه دیگران ترجیح دهند. با این وجود و با مشـاهده تحقیقات گـوگل و تجربه خود من، ما می دانیم افـرادی که قصد رزرو پکیجهای مسـافرتی را دارند یک چرخه ی فـروش طولانی را طی میکنند، بنابراین مهم اسـت که در طی فرایند تصمیم گیری آنها، برند شـما همیشـه حضور داشته باشد. (پیشـنهاد می کنم یاداشـت من در وب برندینگ در مورد نحوه خرید و فرآینـد  ZMOTرا مطالعه نمایید.)

بهترین راه برای کسـب اطمینان از اینکه برند شـما همواره در ذهن مسـافران قرار می گیرد، استفاده حداکثری از قدرت بازرایابی مجدد (  (Remarketingاسـت. بسـیاری از تبلیغ کنندگان از راه انـدازی کمپین های بازاریابـی مجدد خودداری میکنند چون به نظر ایشـان، کاربران از تبلیغاتـی که در زمان حضور آنها در محیط آنلاین “برایشـان مزاحمت ایجاد کند” شـاکی می شوند. چه این قضیه برای کاربران ترسـناک باشـد، چه نباشـد به هرحال فوق العاده موثر است.

در حقیقت، تحقیقات ما نشـان می دهد کـه احتمال کلیک افراد بر روی یک تبلیغ  Remarketingبه نسـبت یـک تبلیغ معمولی (که در حالت بازاریابی مجدد قرار ندارد)  76درصد بیشـتر اسـت، و گوگل اینطـور مـی گوید که حتی بعد از این که آن بنـر تبلیغاتی را چندین بـار ببیند باز هم روی بنر های ریمارکتینگ کلیک های نسـبی بیشـتری وجود دارد. البته آمارهای گوگل در دنیا سـقف  600درصد را نشـان می دهد که در صنایع مختلف بسـیار متفاوت می باشند. بـه نظر من یکی از متداول ترین دلایل ضعیف شـدن مقوله ی وفاداری به برند در شـرکتهای مسـافرتی به این علت است که کاربران از طریق مقایسـه ی سـایت ها با گزینه های متفاوتی روبرو می شـوند. بازاریابی مجدد به شـما کمک می کند با این پدیده مقابلـه کنید. به عنوان مثال:

حدود دو ماه پیش من برای جشـن تولد یکی از دوسـتانم مجبور به سـفر به اصفهان بودم. هتلی که همیشـه مدنظر داشتم هتل عالی قاپو بود، پس منطقی اسـت که من برای بررسـی نرخ اقامت در این هتل مسـتقیما ابتدا به وبسـایت آنها مراجعه کنم. ( که البته واقعا از سیسـتم گردشـگری ایران خجالت کشیدم، و ناگفته نماند وقتی به هتل می روید شـما بـه جای گردانندگان آن خجالت می کشید.)

وب سایت هتل عالی قاپو
وب سایت هتل عالی قاپو

حتی اقامت در کوچکترین اتاق آن‎ها بسیار گران بود( البته برای من). بنابراین من به یک وب سایت رزرو آنلاین هتل رفتم تا گزینه‎های ارزان‎تر را بررسی کنم. نتیجه این جست و جو، پیدا کردن هتل‎های بسیار زیاد با قیمت‎های بسیار کمتر بود، ولی فرصتی برای تکمیل فرآیند خرید نداشتم. در گردش بعدی من در محیط آنلاین با بمبارانی از تبلیغات هتل عالی‎قاپو توسط آن سیستم رزرواسیون روبرو شدم.

حتی با آن‎ که به دنبال دیدن چند تبلیغ، در برابر وسوسه رزرو اتاق مقاومت کردم، ولی آن‎ها واقعا من را تحت تاثیر قرار دادند. همین باعث شد من در رویا، خود را در هتل و درحال لذت بردن از صبحانه‎ای مفصل، استفاده از مینی‎بار مجانی و اقامت در سوئیتی خاطره انگیز، تصور کنم( البته با تصور القا شده از طرف سیستم رزرو نه آن وب سایت باعث تمسخر). هرچه تعداد نمایش تبلیغات بیشتر شد، میل من برای رزرو یک اتاق در هتل آن‎ها نیز بالا می رفت، انگار من را هل می دادند که حتما کلیک کنم.

نتیجه‎ی تمامی این تلاش‎ها این بود که من خواهان سفری گران قیمت باشم و در هتلی که بسیار گران قیمت به نظر می رسید اتاقی رزرو کردم.

فکر کنم متوجه شدید، اگر آن‎ها از تلاش خود با بازاریابی مجدد دست می‎کشیدند، من به یکی از هتل‎های ارزان رقیب روی می‎آوردم. عالی‎قاپو از همان ابتدا در ذهن من وجود داشت ولی مخارج اقامت در این هتل من را فراری داد. ولی بازاریابی مجدد آن‎ها برای تصاحب دوباره‎ی من بسیار موثر بود.

راه‎اندازی یک کمپین بازاریابی مجدد دو بخش مهم دارد. ابتدا، بایستی تعداد نمایش مجدد تبلیغ خود را (به صورت بالقوه حتی نامحدود) بسیار بالا انتخاب کنید تا حتما تبلیغات شما دائما در دید کاربر قرار گیرد. بعضی از فعالان تبلیغات همان‎طور که در بالا اشاره کردم برای دوری از شکایت کاربر و ترساندن او محافظه کارانه عمل می‎کنند ولی من می گویم گردشگری چنین نکته ای ندارد و از نظر من شما در حال پیشنهاد یک استراحت گاه عالی یا یک لذت به مشتری هستید، بنابراین از چیزی نترسید.

گرچه باید توجه داشت گوگل یا ADRoll  یا سیستم های داخلی پخش تبلیغات ریمارکتینگ، به سختی تبلیغات را به تعداد دلخواه تبلیغ‎کننده نشان می‎دهد و کمی باید در این مورد دقت داشت و بودجه ها را در حد معقول و با تجربه مشاور خود، بالا ببرید.

مورد دوم این‎که، شما باید مدت زمان اجرای کمیپن‎های بازاریابی مجدد یا همان Remarketing خود را سه برابر میانگین چرخه فروش خود تنظیم کنید یعنی اگر مدت زمان تصمیم گیری تا زمان خرید یک ماه است شما باید کمپین های سه ماهه تعریف کنید تا نمایش تبلیغات برای هر بازدیدکننده‎ای که هنوز تبدیل به مشتری نشده است، تا زمان خرید ادامه پیدا کند.

در همه صنایع و بخصوص در صنعت گردشگری بایستی همیشه از Customer Match targeting استفاده کرد. حتما می پرسید این قابلیت چکار می کند؟

این قابلیت به شما اجازه می‎دهد لیستی از ایمیل کاربران را برای بخش‎های مختلف در کمپین تبلیغاتی خود آپلود کنید و برای آن‎ها یا افرادی شبیه به آنها، تبلیغاتی خاص با قیمت‎های پیشنهادی متفاوت ایجاد کنید.

به احتمال زیاد شما لیست ایمیل گروهی از طرفداران برند خود و یا کسانی که قبلا از شما خرید کرده اند را در اختیار دارید. بدین وسیله شما به شکل عالی جستجوهای آن‎ها را اولویت‎بندی می‎کنید و گوگل تبلیغات شما را، جدا از این افراد برای افرادی با رفتارهای مشابه نیز ارسال می کند. ( البته حتما خوب می دانید که گوگل به همه اطلاعات من و شما دسترسی دارد.) مثلا تمام افرادی که در سایت ها هواشناسی به دنبال دیدن آب و هوا هستند و ایرانی می باشند یا هر رفتاری شبیه رفتار لیست شما دارند.

تغییر سوم در دنیای بازریابی گردشگری:

تعداد جستجوها از دستگاه‎های موبایل رو به افزایش است

همان‎طور که در بالا اشاره داشتم، جستجوهای مربوط به دنیای گردشگری بیشتر و زمان آن کوتاه‎تر شده است که احتمالا محبوبیت جستجو با موبایل ارتباط مستقیم با این قضیه دارد. خود من یکی از افرادی هستم که در زمان تصمیم‎گیری برای سفر با گوشی هوشمندم جستجوهای زیادی انجام می‎دهم، در بین راه، پروازها و هتل‎های مختلف را بررسی می‎کنم و حتی گاهی اوقات در رختخواب نیز برای تعطیلات خود برنامه‎ریزی می‎کنم.

متاسفانه، قرار دادن تبلیغات در جلوی چشم افرادی که با موبایل جستجو می‎کنند یک چالش بسیار مهم است. تحقیقات ما نشان می‎دهد که احتمال نشان دادن تبلیغات به کاربران موبایل به نسبت دستگاه‎های رومیزی 50 درصد کمتر است. دلیل آن چیست؟

ساده است“چون در دستگاه‎های موبایل شما فضای نمایش کمتری در اختیار دارید.”

امروز به نسبت گذشته، تعداد جستجوها از دستگاه‎های موبایل رو به افزایش گذاشته است و این در حوزه‎ی گردشگری نیز بی‎تاثیر نبوده است. در حقیقت، طبق گزارش گوگل تعداد جستجوهای انجام گرفته بر روی وب‎سایت گوگل دات کام توسط دستگاه‎های موبایل به نسبت سال قبل با افزایش 33 درصدی روبرو شده و این بین جستجو برای هتل‎ها توسط موبایل افزایش 49 درصدی داشته است.

اگر تبلیغ شما رتبه‎ی یک یا دو را در اختیار نداشته باشد، عملا به لطف سیستم کارتی جدید گوگل، در نتایج موبایل محور کسی آن‎ها را نمی‎بیند، بهترین استراتژی در این‎جا بالا بردن رتبه‎ی تبلیغات در گوگل است. البته، این حرف به معنای بالا بردن قیمت یا امتیازهای کیفی Quality Scores و یا هر دو می باشد تا در نتیجه سهم بیشتری از نتایج موبایل داشته باشید.

رزرو هتل در موبایل
رزرو هتل در موبایل

گفتن این نکته برای کسانی که بودجه کمی در اختیار دارند بسیار ساده تر از عمل به آن است ولی چاره ای هم جز این نیست.

در این موارد، من پیشنهاد می‎ کنم افزایش قیمت کلیک های خود را به صورت گزینشی انجام دهید. برای عباراتی که هدف فرد جستجوگر در آن‎ها مشخص‎تر است (در بالا مثال زدیم به خاطر دارید؟  نظیر خرید تور استانبول یا رزرو اتاق در هتل لاله تهران) قیمت‎های پیشنهادی را بالاتر ببرید و برای عباراتی که کلی‎تر هستند قیمت‎های پیشنهادی را تغییر دهید.

تغییر چهارم در دنیای بازریابی گردشگری:

افراد برای خرید توسط گوشی‎های هوشمندشان آمادگی لازم را دارند

به طور کلی، تعداد خریدهایی که توسط دستگاه‎های موبایل انجام می‎شود رو به افزایش است و افراد در امر خرید با موبایل بیشتر احساس راحتی می‎کنند. یقینا این قضیه در رابطه با حوزه‎ی گردشگری نیز صدق پیدا می‎کند. طبق گزارش‎های گوگل، در سال گذشته، نرخ‎های تبدیل بازدیدکننده به مشتری در نسخه‎ی موبایل سایت‎ها 88 درصد افزایش داشته است.

گرچه، این رقم باید بسیار بیشتر باشد ولی در همین تحقیق، گوگل گزارش می‎دهد که 46 درصد مسافرانی که با موبایل‎های خود تحقیقاتشان را انجام می‎دهند می‎گویند در حین استفاده از گوشی‎هوشمند تصمیم‎ گرفته‎اند پکیج مسافرتی مورد نظرشان را رزرو کنند، ولی برای تکمیل فرآیند رزرو به دستگاه دیگری مثل لپ تاپ تا کامپیوتر دسکتاپ خود رو آورده‎اند.

این نکته را به خاطر داشته باشید که فرد جستجو کننده با موبایل به دنبال کسب اطلاعات است و خرید ها بیشتر با دستگاه های دسکتاپ صورت می پذیرند. موبایل بیشتر معنای راحتی می دهد.

این قضیه برای ما واقعا ترسناک است. ما می‎دانیم که هدایت یک مشتری بالقوه داخل قیف فروش به سمتی که فرآیند خرید کامل شود، بسیار سخت است. خدا نکند آن‎ها تصمیم به استفاده از خدمات شما بگیرند، کارت اعتباری خود را برای وارد کردن اطلاعات بیاورند و ناگهان متوجه شوند که کامل‎سازی فرآیند خرید در نسخه‎ی موبایل وب‎سایت شما بیش از حد سخت است!

نه تنها این قضیه باعث رنجش کاربر می‎شود، بلکه ممکن است در واقع منجر به از دست دادن یک مشتری بالقوه نیز بشود. اگر آن‎ها قصد داشته باشند همان لحظه خرید خود را انجام دهند، به احتمال زیاد به رقبای شما رو می‎آورند که سایت بهینه‎تری برای نمایش در دستگاه‎های موبایل دارند. یا این‎که ممکن است صبر کنند تا به یک دستگاه رومیزی برسند و دوباره مسیر را طی کنند.

حرف نهایی که می خواهم بزنم این است که اگر یک مشتری بالقوه برای استفاده از خدمات شما آماده است، باید انجام آن را تا جای ممکن برای او، بدون توجه به دستگاهی که با استفاده از آن از سایت شما بازدید کرده است، ساده سازید.

اگر از نرخ تبدیل بازدیدکننده از دستگاه‎های موبایل به مشتری کمی رنج می‎برید، باید صفحات فرود خود را اصلاح کنید. متاسفانه، یک “دستور کار مخفی” برای ایجاد یک صفحه‎ی فرود عالی برای دستگاه‎های موبایل وجود ندارد ولی ما در نسخه‎های موبایل وب‎سایت های مشتریان خود باید یکسری از عناصر را لحاظ می کنیم که اینطور تعریف می شوند:

 1. تا می‎توانید امکان ورود اطلاعات کارت اعتباری را آسان کنید
      بعضی از این تغییرات به سادگی فراموش می‎شوند، ولی برای کاربر نهایی فوق‎العاده مهم هستند. سایت‎های بسیار زیادی برای ورود اطلاعات کارت اعتباری کیبوردهای حروف را باز می کنند که این قضیه کاربران را مجبور می‎کنند که گامی اضافه برداشته و به استفاده از کیبورد دیگری رو آورند. بعضی دیگر از وب سایت‎ها در این مواقع از کی‎پد علائم/ اعداد استفاده می‎کنند که UX بهتری دارد ولی هم‎چنان برای افراد دارای انگشتان چاق استفاده از آن دردسر است. بهترین گزینه می‎تواند کی‎پد شماره‎گیر تلفن باشد. خواندن و تایپ توسط آن‎ها به مراتب ساده‎تر است.

  رزرو در علی بابا
  رزرو در علی بابا

  رزرو در اکسپدیا
  رزرو در اکسپدیا
 2. شماره تلفن خود را در همه‎ جا به نمایش بگذارید
      ما اغلب اوقات هدف اولیه‎ی استفاده از یک گوشی همراه را فراموش می‎کنیم، آن‎ها فقط کامپیوترهای کوچک جیبی نیستند بلکه برای تماس گرفتن طراحی شده‎اند،  هیچ وقت از اهمیت قرار دادن شماره‎ی شرکت خود در پیش چشم بازدیدکنندگان سایت غافل نشوید، خیلی از افراد هنوز دوست دارند با صحبت با انسان‎های واقعی رزرو خود را انجام دهند و خانم پاسخ دهنده تلفن یک سیستم رزرو و یا فروش تور یکی از علایق آن شخص است. علاوه بر این، اگر یک کاربر از فرآیند خرید در وب‎سایت شما کلافه شود، به احتمال زیاد اولین کاری که انجام می‎دهد تماس با شما برای رزرو مستقیم و تلفنی است. اگر شماره‎ی شما به سادگی در هر صفحه در پیش چشم کاربر قرار نداشته باشد، ممکن است مشتری را از دست بدهید.    حتی برندهای بزرگ اغلب از این قضیه غافل می‎شوند. وب‎سایت علی بابا که تصویر آن را می بینید در سایت اصلی‎ یک گزینه‎ی واضح ولی در پایین صفحه برای تماس قرار داده‎ است ولی هیچ حالت دستوری و یا تکنیکی از نظر طراحی CTA ها در آن لحاظ نشده است. اگر این وب سایت را با اکسپدی مقایسه کنیم تفاوت محل قرار گیری را پیشنهاد تماس را درک می کنیم. متاسفانه در بسیاری از سیستم های رزرو و فعالان گردشگری یک تفکر واحد و بد وجود دارد و آن این است که نمی خواهیم تلفنی بفروشیم، ولی من این گفته را همیشه رد می کنم. اکسپدیا و انبوه امریکایی ها را ببینید. آنها هم راه حل دوم دارند!

  یا آنلاین رزرو کنید یا تماس بگیرید ما برای شما رزرو می کنیم.

 3. در همان مراحل ابتدایی از کاربر بخواهید ایمیل خود را وارد کند
  افراد زمانی که بیرون از خانه هستند از موبایل استفاده می‎کنند، یعنی احتمال این‎که در طول فرآیند اتمام خرید حواس آن‎ها بارها پرت شود زیاد است(حتما مترو و وسایل نقلیه عمومی را دیده اید.). برای از دست ندادن چنین مشتریان بالقوه‎ای، در همان مراحل ابتدایی از آن‎ها بخواهید ایمیل خود را وارد کنند. بدین طریق، اگر آن‎ها قبل از اتمام خرید وب‎سایت را ترک کنند، شما می‎توانید با استفاده از روش‎های بازاریابی با ایمیل و ابزار Customer Match گوگل، آن‎ها را تشویق به اتمام خرید کنید. قبل از آنکه متوجه شود ایمیل را به یک بانک اطلاعات اولیه اضافه کنید.    تکنیک دیگری که ارزش امتحان کردن را دارد این است که به محض ورود کاربران به نسخه‎ی موبایل وب‎سایت از آن‎ها بخواهید ایمیل خود را وارد کنند. شما می‎توانید از پیام تحریک‎کننده‎ای برای تشویق کاربران به وارد کردن ایمیل‎شان، استفاده کنید. این استراتژی به ویژه برای افرادی که نسخه‎ی موبایل وب‎سایت آن‎ها به خوبی بهینه نشده است و بیشتر باعث فراری دادن کاربر می‎شود، می‎تواند پرثمر باشد.
 4. راه‎اندازی کمپین‎های تبلیغاتی فقط تماس بگیرید.

  اگر نسخه‎ی موبایل وب‎سایت شما یک کابوس واقعی است که هیچ نرخ متعادلی از تبدیل بازدکننده به مشتری به همراه نمی‎آورد، سرمایه‎گذاری برای تبلیغات کلیکی به منظور هدایت کاربران به صفحات فرود چنین وب‎سایتی می‎تواند یک خودکشی تلقی شود. با توجه به بالا رفتن روز افزون آمار جستجو با موبایل، سرمایه‎گذاری زمانی و هزینه‎ای برای ایجاد یک تجربه‎ی کاربری خوب برای کاربران موبایل، بسیار مهم است.

  در همین حین ‎که شما وب‎سایت خود را از این نظر بهینه می‎کنید، سعی کنید کمپین‎های تبلیغاتی فقط تماس بگیرید را راه‎اندازی کنید. این فرمت نسبتا جدید تبلیغاتی برای تحریک کاربران برای تماس مستقیم با تبلیغ‎کننده، به جای کلیک بر روی صفحات فرود، طراحی شده است.

  همان‎طور که در تصویر می‎توانید مشاهده کنید، این تبلیغ به عنوان تیتر تبلیغ دارای شماره تلفن است و یک دکمه‎ی برای تماس کلیک کنید کاربر پسند دارد. یقینا این نوع تبلیغ یک راه‎حل بلند مدت نیست، ولی گزینه‎ای عالی برای افرادی به شمار می‎رود که باید صفحات فرود خود را برای دستگاه‎های موبایل بهینه‎سازی کنند یا شروع به این کار کرده‎اند و زمان دشمن انها به حساب می آید.

 

امیدوارم این اطلاعات برای شما که در صنعت گردشگری فعال هستید مفید بوده و در صورت نیاز به هر نوع کمکی از طرف تیم ما، همکنون منتظر شما هستیم. با ما تماس بگیرید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 نظرات
 1. علی حسین زاده می گوید

  آقای عزیز
  واقعا ممنونم. در این مورد تخصصی تا به حال چنین مطلبی با این دقت مطالعه نکرده بودم و ممنونم

  1. سید علی علیزاده می گوید

   سپاس

 2. محمد می گوید

  ممنون بابت مطلب خوبتون، منتطر مطالب دیگر هم هستم. همچنین از آموزش هایی که در مورد ادرودز میذارین، ممنونم. امیدوارم ادامه بدین.

  1. سید علی علیزاده می گوید

   سپاسگذارم

 3. حمید رضا علائدین می گوید

  آقای عزیز
  وقت زیادی بابت این مطلب گذاشتید ولیکن به نظر من باز هم جای کار داشت.
  سپاسگذارم ولی آیا کسی هم در ایران هست که این روش ها را اجرا کند؟
  بازار گردشگری یعنی به دنبال پول بودن. وقت این کار ها نیست

  1. سید علی علیزاده می گوید

   برای این مطالب به وقت زیادی نیاز است ولی این ممکن است و من تیم های زیادی می شناسم که زمان خود را صرف این موضوعات می کنند.

 4. سعید وارسته می گوید

  با سلام
  ممنون از مطالب مفیدتون.
  میخواستم بدونم ممکنه کتاب یا حتی کلاسهای آموزشی(اگر وجود داره) برای مطالعه و آموزش بیشتر معرفی کنید؟
  متشکرم

  1. سید علی علیزاده می گوید

   شما می توانید به وب برندینگ ما مراجعه کنید و در کارگاه های ما شرکت کنید.

 5. حسن مقدم می گوید

  سلام و وقتخوش خدمت شما
  در تبليغات كليكي(گوگل ادز) در سيستم هاي گردشگري براي جذب مشتري از كشورهاي مختلف براي ايران چه تأثير و بازتاب داره.
  ممنون از توجه شما