وبینار رایگان مدیریت و بازاریابی در کرونا

مدیریت بحران در بحران های چسبنده نحو کنترل و مدیریت بحران در چالشهای بحران های چسبنده. تشخیص موقعیت امروز در بازار و بازایابی چگونگی پیش بینی موقعیت کسب و کار برای مقابله با بحران کرونا. ماتریس های شناسایی فرصت ها و تهدیدها بررسی ماتریس طبقه بندی شده برای شناسایی فرصت ها و تهدیدها که پیش … ادامه خواندن وبینار رایگان مدیریت و بازاریابی در کرونا